Lever's Castle

30. 串联所有单词的子串

April 14, 2020

https://leetcode-cn.com/problems/substring-with-concatenation-of-all-words/

解:

func findSubstring(s string, words []string) []int {
  var result []int
  if len(s) == 0 || len(words) == 0 {
    return result
  }
  wordMap := generateWordMap(words)
  start := -1
  stepSize := len(words[0])
  i := 0
  wordCount := 0
  for i < len(s) {
    if i+stepSize > len(s) {
      if start > -1 {
        i = start + 1
        start = -1
        wordMap = generateWordMap(words)
        wordCount = 0
        continue
      } else {
        break
      }
    }
    subStr := string(s[i:i+stepSize])
    if wordMap[subStr] > 0 {
      wordMap[subStr]--
      wordCount++
      if start == -1 {
        start = i
      }
      i += stepSize
    } else if start == -1 {
      i++
    } else {
      i = start + 1
      wordMap = generateWordMap(words)
      start = -1
      wordCount = 0
    }
    if wordCount == len(words) {
      result = append(result, start)
      i = start + 1
      wordMap = generateWordMap(words)
      start = -1
      wordCount = 0
    }
  }

  return result
}

func generateWordMap(words []string) (wordMap map[string]int) {
  wordMap = make(map[string]int)
  for _, word := range words {
    wordMap[word] = wordMap[word] + 1
  }
  return wordMap
}

题目其实并不难,就是实现上会比较绕,只要有一个清晰的思路,写下去就不会有问题。这里我说下我的思路,很简单,就是遍历字符串 s,对 s 按照样本字符串的长度进行切片,并从样本字符串中确认该子串是否存在,存在就继续向后找,不存在则重新找到头重新划切片。

因为要找到样本字符串中是否有子串,所以我先构造了一个 map 结构,而样本字符串可能存在同一个字符串出现多次的情况,所以 map 的值我用字符串出现的次数来填充。在遍历的过程中,访问到过一次,就减一,以确保数量能对上。而一旦本轮匹配失败,就需要重置这个匹配计数器。

这里先想好什么是一轮成功的匹配:从某个开始位置进行切片,从这个位置开始连续 n 次匹配到 wordMap 中的字符串,并且最终 n == len(words),则此为一轮成功的匹配,此开始位置也是一个成功解。那么很自然,不成功的匹配首先一定是子串在 wordMap 中没找到。而在不成功的场景中,也需要分是开始就不成功还是匹配了一部分之后的不成功。这里涉及到对 i 的处理。不成功的场景也要对各种计量值进行重置,以免影响下次匹配。


Lever

痕迹
没有过去,就没法认定现在的自己