Lever's Castle

并查集

July 14, 2021

关于并查集的维基百科文章

今天学习了一下并查集这种数据结构。主要可以用于:

 • 维护无向图的连通性,判断两个节点是否在一个集合内
 • 判断无向图中是否有环,或者增加一条边是否形成环

相关的编程题:684. 冗余连接

并查集一般会有 2 个操作:

 • 查询:查询某个元素在哪个集合里
 • 合并:将两个集合合并成一个

  不交集森林

这是一种常见的并查集实现方式。

本质上是将节点之间的关系用树的方式维护起来,每个节点维护一个 parent,通过 parent 把相关的节点划到一颗树上。

查询的时候就一直往根节点查,最终返回根节点。

如果每次查询都要查到根,效率会非常低,最坏的情况下,树会变成链表,查询的时间复杂度是 O(n)。有一种常用的优化方式叫路径**压缩**优化。本质上就是把每个节点原来存的 parent 改成 root,每次触发合并时,把整个链路上的节点的root 都更新一遍,而查询的时候大概率往上查一次就好了。

684 题解

使用并查集的数据结构,当有环时,成环的边将会在同一集合中。

func findRedundantConnection(edges [][]int) []int {
  // 如果每个节点都连同,有环的话,就有 n 个节点,无环的话,就有 n+1 个节点
  // 这里为了兼容无环的情况,将数组的长度设为 n+1
  nodeIDToRootID := make([]int, len(edges) + 1)
  // 初始化,每个节点的根是自身
  for i := 1; i <= len(edges); i++ {
    // 节点 id 是从 1 开始的
    nodeIDToRootID[i] = i
  }
  for _, edge := range edges {
    if findRoot(edge[0], nodeIDToRootID) == findRoot(edge[1], nodeIDToRootID) {
      return edge
    }
    nodeIDToRootID = merge(edge[0], edge[1], nodeIDToRootID)
  }
  return []int{}
}
func findRoot(nodeID int, nodeIDToRootID []int) int {
  if nodeIDToRootID[nodeID] == nodeID {
    return nodeID
  }
  return findRoot(nodeIDToRootID[nodeID], nodeIDToRootID)
}
func merge(nodeID1, nodeID2 int, nodeIDToRootID []int) []int {
  parent := nodeIDToRootID[nodeID1]
  if parent == nodeIDToRootID[nodeID2] {
    return nodeIDToRootID
  }
  nodeIDToRootID[nodeID1] = nodeIDToRootID[nodeID2]
  return merge(parent, nodeIDToRootID[nodeID2], nodeIDToRootID)
}

Lever

痕迹
没有过去,就没法认定现在的自己